Category

Scholars & Professors

Faculty

YSU hasboth a group of high-level scientific research experts and a group of excellent teaching experts. Focused on the interaction of research and production, YSU contributes to the development of China. As a higher learning institute, YSU plays its due role in educating students. Among all the colleges and universities, YSU earns its name for its scientific achievements and teaching quality.

YSU has anexcellentteachingteam: 7 distinguished professors from Chang Jiang(Yangtze River) Scholars Program, 12 candidates for national "New Century Talents Project", 12 candidates for “National Millions of Talents Project”, 4 National Outstanding Contribution specialists, 3 national-level Model Teachers , 4 National Outstanding Teachers, 9 winners of the China National Funds for Distinguished Young Scientists, 100 experts who receive special government allowance from the State Council, and 25 provincial-ministerial young and middle-aged Outstanding Contribution specialists. YSU has 414 professors (25.3% of the faculty) and 587 associate professors (35.9% of the faculty). 55% of the faculty have doctoral degree. The academic structure is increasingly reasonable.

YSU experts who receive special government allowance from the State Council  

Minghua Bai

Shoumin Zhao

Shouhou Jiang

Guodong Hu

Qingzhou Shi

Meisheng Yu

Lantian Hou

Wensheng Du

Rongjin Yu

Yiqun Wang

Naishuo Tian

Shufen Fang

Zhongyi Zhang

Mingzhi Wang

Yangzeng Zheng

Yongjun Tian

Wenkui Wang

Mei Yao

Dongchun Li

Huanxiang Shen

Bo Liao

Datao Kang

Fucheng Zhang

Jinghai Guo

Haoquan Wu

Shizhen Chen

Shaomin Nie

Tao Zhang

Shuoben Li

Zhubai Liu

Zhen Huang

Rong Shi

Hairu Wang

Hongmin Liu

Xiankui Li

Desheng Wen

Fengshen Du

Jingchun Hu

Wen Zhao

Jiachuang Lian

Cai Liu

Guangxian Shen

Huixue Sun

Yutian Wang

Chengxiang Shan

Jinshan Shi

Weiyang Wu

Xinping Guan

Shichang Wu

Zhanqing Qi

Zhengwu Lu

Weigong Song

Riping Liu

Hongrui Wang

Jirong Chen

Xiangzhong Bai

Huijian Li

Bingru Wang

Baolian Fu

Jun Zhao

Bin Liu

Feng Gao

LingfuKong

Xiangyi Zhang

Lingzhong Wang

Shihu Shen

Zhongxiao Hao

Yuxin Sun

Yupeng Zhao

Shenggui Su

Kun Cao

Guangfa Pei

Wencai Zhao

Jifang Qu

Yuan Gao

Yongfa Tao

Qingshan Li

Chunfu Wang

Shuzhong Lin

Zhengming Xu

Jinmu Wu

Chongzhe Wen

Xin Gao

Yan Peng

Zhiqiang Xu

Yiming Fang

Faming Gao

Dingxuan Zhao

National Young and Middle-aged Outstanding Contribution Specialists

Desheng Wen

Faming Gao

Yiming Fang

Zhongyuan Liu

Chief Scientist forNational 973 Planning Programs

Riping Liu

National 863 Planning Programsexpert

Fucheng Zhang

Member of the Academic Council of the Academic Degrees Committee of the State Council

Dingxuan Zhao

Distinguished Professors from Chang Jiang(Yangtze River) Scholars Program

Yongjun Tian

Riping Liu

Xinping Guan

Xiangyi Zhang

Faming Gao

Bo Xu

Dingxuan Zhao

Winners of the China National Funds for Distinguished Young Scientists

FengGao

Yongjun Tian

Xinping Guan

Xiangyi Zhang

Riping Liu

Fucheng Zhang

Xiaoli Li

Zhongyuan Liu

Bo Xu

Winners ofNational Science Fund for Outstanding Young Scholars

Changchun Hua

Qiuming Peng

Huafeng Ding

Candidatefor National“Thousand Talents Plan”

Tongde Shen

Hongbo Wang

Candidate for National“Thousand Youth Talents Plan”

Li Jiang

Candidate for National“Thousand Talents Recruiting Program”

Erdan Gu

Ten Thousand Talents Plan(Outstanding Youth Plan)

Changchun Hua

National-level Model Teacher

Wenkui Wang

Xiangzhong Bai

Enlin Yu

National Outstanding Teacher

Zhen Huang

Naishuo Tian

Yongsheng Zhao

Minghua Bai

NationalTeaching Ethics Model

Xiangzhong Bai

National Outstanding Educator

Yingping Guan

Candidates for “National Millions of Talents Project”

Riping Liu

Yutian Wang

Yongjun Tian

Hongmin Liu

Feng Gao

Fucheng Zhang

Zhiqiang Xu

Xinping Guan

Yan Peng

Faming Gao

Yiming Fang

Zhongyuan Liu

Ministry of Education New Century Excellent Talents Supporting Plan

Faming Gao

Fucheng Zhang

Xiangyi Zhang

Xiaoli Li

Changchun Hua

Quanlin Li

Yan Peng

Limin Wang

Bin Wen

Hebei Outstanding Experts

Jiachuang Lian

Zhen Huang

Wenkui Wang

Ruihong Wang

Yiqun Wang

Hongmin Liu

Yongjun Tian

Qingshan Li

Riping Liu

Fengshan Du

Wanlu Jiang

Yiming Fang

Faming Gao

Yan Peng

Xiangyi Zhang

HebeiYoung and Middle-aged Outstanding Contribution Specialists

Jun Zhao

Jingyi Zhao

Bo Liao

Hong Xiao

Huijian Li

Tianfu Jing

Zhongyi Zhang

Fucheng Zhang

Yan Peng

Tieshi Zhao

Yongjun Tian

Jianjun Liu

Hongmin Liu

Furen Xiao

Xiaoli Li

Wenyuan Liu

Yiming Fang

Zhenhua Bai

Changhun Hua

Qingxiang Yang

Yaojun Lin

Faming Gao

Mingzhen Ma

Wantang Fu

Hongbo Wang

Hebei New Century “333 Talents Program” first level

Yan Peng

Zhiqiang Xu

Hebei New Century “333 Talents Program” second level

Riping Liu

Furen Xiao

Qingxiang Yang

Wanlu Jiang

Faming Gao

Changchun Hua

HuafengDing

Zaiji Zhan

Qiuming Peng

Xinyu Zhang

Hebei New Century“333 Talents Program” third level

Fucheng Zhang

Hong Xiao

Tiansheng Wang

Chengnian Long

YuweiGao

Xinliang Zang

Zhenhua Bai

Zhiqiang Xu

Shuangguang Li

Furen Xiao

Yiming Fang

Shihua Li

Lixia Liu

Jiadong Ren

Dengyue Sun

Haiyan Wang

Dequan Yue

Xiaoyuan Luo

Qingxin Zhao

Yufeng Zhao

Ruidong Fu

Lipo Yang

Yetao Liu

Xinyu Zhang

HaibinLiu

Qin Zou

Qiuing Peng

Guirong Peng

Changzeng Fan

Shuang Liu

PeimingShi

Yan Li

Bo Hu

Huagui Huang

Tifeng Jiao

Guojiang Dong

Xiaoqiang Guo

Jinjia Wang

Xiuli Xu

Jiantao Yao

Sanna Zhang

Xiaoxia Zhu

Hebei “Yanzhao” Scholars

Wenkui Wang

Hongmin Liu

HebeiHigh-level Talent

Hongmin Liu

Fucheng Zhang

Yongjun Tian

Riping Liu

Leading Talent of Hebei“Giants Plan”

Fucheng Zhang

Hongmin Liu

Hebei "Hundred Talents Program" candidate

Hongbo Wang

Hongnian Yu

Xilu Zhao

Erdan Gu

Yuanchun Zhao

Hebei Outstanding Professional Technician

Wenkui Wang

Yiqun Wang

   

Hebei Outstanding Teacher

Xinping Guan

Jing An

Weiyang Wu

Zhanquan Cui

Haiyan Wang

Huibin Lu

Kun Wang

Weidong Zhang

Chunlei Hao

Hebei Excellent Educator

Hua Ding

HebeiFamousTeacher

Xiangzhong Bai

Naishuo Tian

Xiangdong Kong

Zhanquan Cui

Zijun An

Weihong Bi

Yongsheng Zhao

Dianrong Gao

Limin Shen

Libo Wei

Zhijie Song

Xinhua Wang

Hebei Teaching Ethics Model

Zhiwei Helian

Hebei Golden Medal Technician

Guimin Han

(Updated by Department of Human Resources, YSU in Sep. 2016)

Copyright ? 2017 - Yanshan University Qinhuangdao P.R.China · All Rights Reserved Tel:+86-335-8057070 Powered by: YSU Information Technology Office